Værdigrundlag

RUTAS socialpædagogiske nøgleord og værdier er: trivsel, anerkendelse, relation, nærvær og ikke mindst udvikling.

På RUTAS har vi fokus på anerkendelse og at inddrage i de unges profession i forhold til den enkeltes delmål og mål således den unge kan følge og forholde sig til sin egen udvikling.

Vi søger i samarbejde med de unge at skabe små synlige succesoplevelser / indfrielse af delmål, der ansporer dem til at sætte nye mål op for sig selv således de unge udviklings sikres.

Vi anser, at nærvær og omsorg er helt centralt i vores forhold til hinanden. Det betyder blandt andet at være til stede med sin opmærksomhed i nuet. Vi ønsker at møde den unge i ydmyghed og anerkendelse af deres værdier, status, vigtighed og berettigelse – og i denne forbindelse ser vi nærvær og omsorg som essentielt.

Vi mener, at nærvær og omsorg bidrager til at styrke relationer over tid – og medvirker til at skabe den tillid og tryghed, der bidrager til forudsætningen for, at udvikling kan finde sted.

Vi anser udvikling som positiv forandring som finder sted over kortere eller længere tid via de miljøer og relationer vi er en del af. Udviklingen kommer til udtryk, som den enkeltes forøgede kompetencer, hvad enten der er tale om styrkelse af de personlige, faglige eller sociale. Der anvendes arbejdsredskaber som handleplaner og mål og udviklingsplaner, således at det tydeliggøres, dels hvilke udviklingsmål der arbejdes med – og dels at der finder udvikling sted.
Trivsel omhandler hvordan den unge har det og psykisk og fysisk velvære. Vi ønsker at højne trivslen ved den unge eftersom vi mener ”jo bedre man trives – des bedre er forudsætninger og læring og udvikling ved den enkelte”. Vi anser trivsel som individuelt og vil i vores socialpædagogiske arbejde havde fokus på tre aspekter i de unges trivsel hhv. det personlige, det sociale og det beskæftigelses- og uddannelsesmæssige.

Vi anser anerkendelse som et redskab til sammen at være åbne og nysgerrige. Alle mennesker og individer er forskellige og har behov for at blive mødt, set og hørt som den man er. At vi ikke er ens, betyder også at vi ikke har samme forventninger til, hvad vi kan og vil, hver især. Vi vil gerne lytte, lære hinanden at kende og forstå den anden. Vi ønsker at de unge bevidstgøres omkring at vi alle har styrker og svagheder og det ikke kun er alt det svære, der viser, hvem man er, men at vi tager udgangspunkt i det positive potentiale, og de kompetencer der er til stede.